Prawo zamówień publicznych

Pomoc prawna z zakresu prawa zamówień publicznych polega na kompleksowym świadczeniu usług zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców. W szczególności obejmuje ona: 

  • doradztwo prawne przy wyborze trybu postępowania, sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pomoc prawną polegającą na sporządzaniu odpowiedzi na pytania wykonawców,
  • pomoc prawną polegającą na sporządzaniu treści pytań zadawanych zamawiającemu przez wykonawców,
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • tworzenie i opiniowanie treści umów zawieranych w zakresie zamówień publicznych, przede wszystkim umów usług, dostaw i robót budowlanych,
  • sporządzanie odwołań i skarg,
  • zastępstwo procesowe – reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w zakresie prawa zamówień publicznych,
  • doradztwo prawne polegające na interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych,
  • pomoc prawną polegającą na tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych np. zarządzeń, instrukcji, regulaminów, w tym regulaminów działania komisji przetargowej, regulaminów postepowań o wartości poniżej 30.000 euro, regulaminów postępowań na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro i 1. 000.000 euro,
  • bieżące doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych.
Drukuj