Mecenas

 Radca prawny a adwokat – czym się różnią te zawody?

Radca prawny i adwokat, w powszechnym języku nazywani mecenasami, są to dwa odrębne wolne zawody.

Powstaje jednak pytanie, czym różnią się te zawody?

Jakie mają uprawnienia, kompetencje.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, wymaga ukończenia wyższych studiów prawniczych, uzyskuje się wówczas tytuł prawnika.

Do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata konieczne jest jednak  odbycie po ukończeniu studiów aplikacji, zakończonej egzaminem przeprowadzanym przez Ministra Sprawiedliwości, która to aplikacja przygotowuje do wykonywania ww. zawodów i uprawnia do wpisania na listę radców prawnych lub adwokatów.

Przedstawiciele obu  tych zawodów, mają za zadanie udzielanie pomocy prawnej. Są to zawody tzw. zaufania publicznego.

Kwestię tę regulują ustawy:

  • Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku, która w art. 2 wskazuje, że pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana, a art. 6 ust. 1 wyjaśnia, że świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
  • Ustawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku, która w art. 4 ust. 1 wskazuje, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

 

Jak wynika z ww. wskazanych przepisów, uprawnienia radców prawnych i adwokatów są tożsame.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat może reprezentować swoich Klientów przed sądami, we wszelkich dziedzinach prawa, w tym w sprawach karnych i rozwodowych.

Na sali sądowej  radcowie prawni noszą togi z  niebieskim żabotem, natomiast adwokaci - zielonym.

Jedyną różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, którą mają radcowie prawni.

 Zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci:

1.       zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej,

2.       są obowiązkowo ubezpieczeni za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności składających się na świadczenie pomocy prawnej,

3.       zobowiązani są przestrzegać norm etyki adwokackiej lub norm etyki radcy prawnego,

4.       mogą reprezentować Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami lub urzędami we wszelkich dziedzinach prawa.

Powstaje więc pytanie, do kogo – radcy prawnego czy adwokata – jako Klient mam się udać po pomoc?

Uważam, że odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć: do specjalisty.

Co oznacza w praktyce, że możemy wybrać albo radcę prawnego albo adwokata, ale takiego który specjalizuje się w danej dziedzinie prawa, ma wiedzę i doświadczenie, niezbędne do udzielenia pomocy prawnej Klientowi.

Drukuj