Cennik

Honorarium za udzieloną pomoc prawną ustalane jest każdorazowo z Klientem.

Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma przede wszystkim czas poświęcony na realizację pomocy, stopień skomplikowania sprawy , rodzaj sprawy oraz wartość przedmiotu sporu.

Rozliczenia mogą mieć charakter jednorazowy, stały tzw. stała współpraca, godzinowy, za postępowania sądowe.

Poniżej przedstawiam Państwu podstawowy cennik, właściwy dla typowych, standardowych spraw:

Informacja prawna – informacja dla Klienta, dotycząca stanu prawnego sprawy, uprawnień i obowiązków, nie obejmująca szczegółowej analizy dokumentów, rejestrów itp., której czas trwania nie przekracza 30 minut – 80-120 zł netto (100 – 150 zł brutto).


Porada prawna - informacja dla Klienta, dotycząca stanu prawnego sprawy, uprawnień i obowiązków, połączona z analizą dokumentów, rejestrów itp., której czas trwania przekracza 30 minut – 100 – 200 zł netto ( 150 – 250 zł brutto).


Pisma na papierze firmowym Kancelarii (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) – pisma o charakterze wezwań do zapłaty, odpowiedzi na wezwania do zapłaty, o nieskomplikowanym stanie faktycznym, jak np. zaległości z tytułu niezapłaconych faktur VAT – 100 – 250 zł netto (150 – 300 zł brutto).

  • Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.
Stawka stała (miesięczna) tzw. ryczałt – stosowana przy nawiązaniu dłuższej współpracy np. z Firmami, które potrzebują ciągłego kontaktu z prawnikiem  - mailowego, telefonicznego, bezpośredniego - celem bieżącego rozwiązywania spraw prawnych w Firmie, jak również przygotowywania pism, regulaminów, reprezentacji w kontaktach z klientami  itp. – stawka za 1 godzinę efektywnej pracy rozpoczyna się od kwoty 120,00 zł netto za 1 godzinę, podczas gdy standardowo 1 godzina pracy, nie objętej stalą formą współpracy rozpoczyna się od kwoty 150,00 zł netto za 1 godzinę pracy, co oznacza, że np. przy 5 godzinach stałej współpracy, przy ryczałcie daje to kwotę 600,00 zł netto, poza ryczałtem 750,00 zł netto.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w zależności od szacunkowej wartości zamówienia, a także tego, czy  przedmiotem zamówienia jest dostawa, usługa czy robota budowlana – od 2.000,00 zł netto.


Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą – 3600 zł netto – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.


Reprezentacja przed sądami – podstawę do wyliczenia wynagrodzenia w sprawach sądowych, stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych.


W sytuacji jeśli wartość sprawy (przedmiotu sporu) o roszczenie pieniężne nie przekracza kwoty 1500 zł – zastosowanie ma stawka 200 % stawki minimalnej, o której mowa w § 2 ww. Rozporządzenia.

W sytuacji jeśli wartość sprawy (przedmiotu sporu) o roszczenie pieniężne przekracza kwotę 1500 zł – zastosowanie ma stawka 100 % stawki minimalnej,
o której mowa w § 2 ww. Rozporządzenia.

  • Zapłata realizowana jest w częściach lub też w całości, na podstawie zapisów zawartej z Klientem umowy.

  • Przed podjęciem czynności w sprawie sądowej Klient uiszcza zaliczkę na poczet honorarium, określoną w umowie.

  • W przypadku zakończenia sprawy na etapie przed wniesieniem sprawy do sądu – zastosowanie ma stawka 50 % stawki minimalnej o której mowa w § 2 ww. rozporządzenia (50 % wynagrodzenia w innych sprawach niż o roszczenie pieniężne).

  • Oprócz należnego honorarium (wynagrodzenia) umowa o reprezentację przed sądem zawiera również postanowienia, dotyczące zwrotu kosztów i wydatków, jeśli ponosi je Kancelaria, zwrotu opłat pocztowych, wynagrodzenia za udział w rozprawach sądowych ponad ilość wskazaną w umowie, zwrotu kosztów dojazdu, w przypadku sprawy toczącej się w sądzie innym niż w Bydgoszczy.

 

 

Drukuj